วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมาดาพิทักษ์ ครูพงศิริ พ่วงพลับ และนักเรียนแกนนำ จำนวน 11 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบค้นทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การสือความหมายชุมชนแห่งความเชื่อ ภายใต้โครงการการวิจัย การจัดการพหุวัฒนธรรมชุมชนหลังวัดโรมัน(ไทย เวียตนาม จีน ) สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสำนึกรักท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองจันทนิมิต จ.จันทบุรี