ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
 


  นางสาวณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์ 
รองผู้อำนวยการงานซิสเตอร์
ด้านการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ


 

 นางสาวสาลี่ ตันติกุล 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน
กรรมการ


 นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ


 นางรัชฎาภรณ์  เจริญสุข  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ


 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ


 นางจรูญ  พุ่มพวง 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
กรรมการ


 นางสาวภาวินี  กำไร  
หัวหน้างานปกครองนักเรียน
กรรมการ


 นางกัญญาภัค  บุตรธาจารย์ 
หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล
กรรมการ


 นางนิทรา  หอมเกษร 
หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กรรมการ


 นางภัทรานิษฐ์  สนิทราษฎร์  
หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษา
กรรมการ


 นางสาวนิธิกนก  ศรีธีระปภา 
หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
กรรมการ


 นางสุดา  เจียรสถิต 
หัวหน้างานฝ่ายอาคารและสถานที่
กรรมการ