ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

นายบำรุง งามการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

 นายเกื้อกูล  ดีประสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

 

นางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

 

นายภูหิรัณย์  ธนารัญญ์โรจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการบริหารโรงเรียน

นางสาวณัฐวรรณ  อติชาติธานินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

นางสาวศรีธารา  รุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารโรงเรียน

 

นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
ผู้แทนครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ