ธนาคารโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องเสื่่อจันทบูร
อาคารพระแม่มารีย์
บ้านพ่อ
เรือนจันท์กระจ่าง
สวนสมุนไพร
สวนพฤกษศาสตร์
สนามบาสเกตบอล
ห้องพิพิธภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องวงโยธวาทิต