วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมาดาพิทักษ์ ครูพงศิริ พ่วงพลับ และนักเรียนแกนนำ จำนวน 11 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบค้นทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การสือความหมายชุมชนแห่งความเชื่อ ภายใต้โครงการการวิจัย การจัดการพหุวัฒนธรรมชุมชนหลังวัดโรมัน(ไทย เวียตนาม จีน ) สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสำนึกรักท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองจันทนิมิต จ.จันทบุรี

 

ข้อมูลโรงเรียน

การบริหารงานโรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครอง

มุมความรู้

>> ประวัติโรงเรียน >> ฝ่ายวิชาการ >> ปฐมวัย >> อาหารจันท์
>> วิสัยทัศน์และพันธกิจ >> ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อภิบาล และแพร่ธรรม >> ประถมศึกษา >> สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี
>> โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน >> ฝ่ายกิจการนักเรียน >> มัธยมศึกษา >> พลอยเมืองจันท์
>> คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน >> ฝ่ายธุรการและการเงิน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ภายใน
>> คณะกรรมการโรงเรียน
>> ฝ่ายบุคลากร
>> ณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> เครื่องแบบนักเรียน >> ฝ่่ายบริหารงานทั่วไป >> ภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
>> เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาล
>> การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม   >> สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
>> ระบบ Mas School
>> แหล่งเรียนรู้และห้องประกอบการ   >> สำนักงานารศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ไฟล์ server