วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

ให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  เป็นคนดีของบ้านเมือง 

 

พันธกิจของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับ ความต้องการ ความสนใจ และวัยของผู้เรียน

2. นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ

3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4. ส่งเสริมสนับสนุนและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีสำนึกความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

5. ใช้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจากเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อมูลโรงเรียน

การบริหารงานโรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครอง

มุมความรู้

>> ประวัติโรงเรียน >> ฝ่ายวิชาการ >> ปฐมวัย >> อาหารจันท์
>> วิสัยทัศน์และพันธกิจ >> ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อภิบาล และแพร่ธรรม >> ประถมศึกษา >> สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี
>> โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน >> ฝ่ายกิจการนักเรียน >> มัธยมศึกษา >> พลอยเมืองจันท์
>> คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน >> ฝ่ายธุรการและการเงิน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ภายใน
>> คณะกรรมการโรงเรียน
>> ฝ่ายบุคลากร
>> ณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> เครื่องแบบนักเรียน >> ฝ่่ายบริหารงานทั่วไป >> ภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
>> เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาล
>> การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม   >> สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
>> ระบบ Mas School
>> แหล่งเรียนรู้และห้องประกอบการ   >> สำนักงานารศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ไฟล์ server