วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

ให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  เป็นคนดีของบ้านเมือง 

 

พันธกิจของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับ ความต้องการ ความสนใจ และวัยของผู้เรียน

2. นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ

3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4. ส่งเสริมสนับสนุนและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีสำนึกความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

5. ใช้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจากเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง