โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ฝ่ายวิชาการ
 นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  นางภัทรานิษฐ์  สนิทราษฎร์ 
หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษา


 นางนิทรา  หอมเกษร 
หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


 นางสาวนิธิกนก  ศรีธีระปภา 
หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


 นางสาวนุจรี  หล่อวิจิตร 
หัวหน้างานแนะแนว


 นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร


 นางสาวอนันต์  บุญชู 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 นางสาวนิธิกนก  ศรีธีระปภา 
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
Mini English Program (MEP)


 นางนิทรา  หอมเกษร 
หัวหน้างานหลักสูตรพัฒนาแววอัจฉริยภาพ(Gifted Room)


 นางสาวสมพิศ  ธรรมเจริญ 
หัวหน้างานหลักสูตรส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


 นายปราโมทย์  จันทกิจ 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 


 นางกัญญาภัค  บุตรธาจารย์ 
หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล

 


โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
  • nokstee@hotmail.com
  •