โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ฝ่ายธุรการและการเงิน 


 ซิสเตอร์สาลี่  ตันติกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน

  


 ซิสเตอร์สาลี่  ตันติกุล
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน


 นางสุดา  เจียรสถิต
หัวหน้างานพัสดุครุภัณฑ์


 นางสาวศิริรัตน์  จันเหลือง
หัวหน้างานสารบรรณ 


 นางนาตยา  สมรรถการ 
หัวหน้างานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


 นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร 
หัวหน้างานต้อนรับและบริการ

    


โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
  • nokstee@hotmail.com
  •