โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
STREEMANDAPITAK  SCHOOL

ข้อมูลพื้้นฐานโรงเรียน

 • ปรัชญา
  คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
  คำขวัญ
  วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
  คติพจน์
  รัก เมตตา ซื่อสัตย์

  สีประจำโรงเรียน
  สีฟ้า : ความสว่างและความมีสง่าราศี
  สีขาว : ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ สุจริต

 • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
  ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ส.ม. : อักษรย่อของชื่อโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
  คบเพลิง : เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ของนักเรียนที่ต้องแพร่กระจาย
  ลายไทย : คือคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ นิยมไทย มีวัฒนธรรมและมารยาทไทย