โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ฝ่ายบุคลากร 


 นางจรูญ  พุ่มพวง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

 


 นางจรูญ  พุ่มพวง
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง


 นางจรูญ  พุ่มพวง
หัวหน้างานส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู


 นางสาววิไล  สืบวงษ์รุ่ง
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 


 นางจรูญ  พุ่มพวง
หัวหน้างานประเมินผลงานประจำปี 


 นายทิคัมพร  มีศรี 
หัวหน้างานจราจร

    


โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
  • nokstee@hotmail.com
  •