****** • ประกาศ !!!  สอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้น
      ป.1-ป.2  วันที่ 1-4 ตุลาคม 2561
  • ประกาศ !!!  สอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้น
       ป.3-ม.6  วันที่ 2-5 ตุลาคม 2561
  • ประกาศ !!!  สอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  นักเรียนระดับชั้น
       อนุบาล 1-3  วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561
  • สอบแทรมบิทภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.3 -ม.6  
       ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
  • สอบแทรมบิทภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
  • ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น วันที่ 8-22 ตุลาคม 2561
  • ประกาศผลสอบและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกระดับชั้น วันที่ 23 ตุลาคม 2561