เข้าสู่ระบบ

ผู้บริหาร

นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจที่ 1 - ดำเนินการให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้ง
    จัดสอนคำสอน สอนคริสตศาสตร์ และสอนจริยศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม
พันธกิจที่ 2 - ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์   เพื่อให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียนและชุมชนได้ครบ
     อีกทั้งจัดการเรียนรู้และกระบวนการ ด้านการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการวัฒนธรรมความเชื่อ และชีวิตอย่างมีคุณภาพ
   และประสิทธิภาพ ทั้งสำหรับนักเรียนปกติและนักเรียนกลุ่มพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน    และการใช้
   ผลของงานศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 - จัดอาคารสถานที่และจัดสรรทรัพยากรให้สามารถสนองตอบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และจัดบรรยากาศให้โรงเรียน
    เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์แห่งพระวรสารด้านอิสรภาพและความรัก     ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน
  เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
พันธกิจที่ 4 - ดำเนินการเพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ในรูปแบบของการมีส่วนร่วม ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน
    ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาและภูมิปัญญาทุกระดับ
พันธกิจที่ 5 - ดำเนินการเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะในการใช้พลังงาน
    ของโลกอย่างฉลาด
พันธกิจที่ 6 - ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียน ครู บุคลากร
    ผู้ปกครองและชุมชนด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 7 - มีจิตตาภิบาลประจำโรงเรียน เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิต และเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน

 

ปฏิทินกิจกรรม
คลังความรู้
เพจเฟสบุ๊ก
QR Code
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายพระพร คณะผู้บริหาร คณะครูแล

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร SANCTA MARAI ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ลิงก์

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคารพระแม่มารี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ลิงก์

ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว

ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว ที่ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ลิงก์

นิเทศอาสาเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณธรรมเป้าหมายเรื่อง ความมีระเบียบวินัย ความรับผอดชอบและการมีสัมมาคารวะ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงปีการศึกษา 2560

ลิงก์

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี : Streemandapitak School
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 0-3931-1038 โทรสาร : 0-3934-4021, 0-3934-4022
มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ : sm_school@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/STREEMANDAPITAK