เข้าสู่ระบบ

ผู้บริหาร

นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

        โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในเครือคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต1 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
           โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลจันทบุรี  ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับตัววัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 ขณะนั้นเน้นการสอนศาสนา ต่อมาปี พ.ศ. 2450ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนชื่อว่า “โรงเรียนมารียาลัย ดำเนินการสอนวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย คณะเจษฎาจารย์ “เซนต์คาเบรียล” ซึ่งทำการสอนได้สองปี  ก็เลิกกิจการ ต่อมา พ.ศ. 2454 ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ในรูปของโรงเรียนประชาบาล  และในปี พ.ศ. 2480 ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ดำเนินการสอนได้ 3 ปีก็ต้องหยุดทำการสอนนานถึง 5 ปีเนื่องจากเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน

         ปี พ.ศ. 2488 มีการเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนมารียาลัย" เป็น "โรงเรียนมารดาพิทักษ์" โดยมี
บาทหลวงบุญชู ระงับพิษ เจ้าอาวาสในขณะนั้นขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นสองปีต่อมาได้รับอนุญาตให้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประถมศึกษาปีที่ 7)
      ปี พ.ศ. 2491  "โรงเรียนมารดาพิทักษ์"  ได้แยกออกมาสร้างอาคารไม้หลังใหม่ 1 หลัง ณ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน บนเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา    ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับวัดแต่คนละด้านกับโรงเรียนมารดาพิทักษ์ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม" เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีจำนวนนักเรียน 96 คน   กิจการดำเนินไปด้วยดี   ได้รับความไว้วางใจและความนิยมจากผู้ปกครอง ทั้งด้านวิชาการ  และด้านความประพฤติของนักเรียน

         ในปี พ.ศ. 2493 จึงได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 404 คน เนื่องจากอาคารเรียนของ "โรงเรียนมารดาพิทักษ์" กับ "โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม" ตั้งอยู่ใน
บริเวณวัดเช่นเดียวกันและโรงเรียนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน กระทรวงศึกษาธิการ จึงแนะนำให้ "โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม" ขออนุญาตเปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นแบบสหศึกษาส่วนมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น  และตั้งชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์"   ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2491    มีจำนวนนักเรียน  674 คน  พร้อมทั้งขอโอนครูสตรีและนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์ มาอยู่ที่โรงเรียนสตรีมาดาพิทักษ์
ด้วยโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีการบริหารจัดการศึกษาโดยมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิก
สังฆมณฑลกรุงเทพฯเป็นผู้รับใบอนุญาต   ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยนักบวชคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซึ่งหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามวาระและความเหมาะสม ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ ซิสเตอร์ด๊อกเตอร์ลำยงค์  อุ้นวุ้น (ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์) ดำรงค์ตำแหน่ง พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรม
คลังความรู้
เพจเฟสบุ๊ก
QR Code
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายพระพร คณะผู้บริหาร คณะครูแล

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร SANCTA MARAI ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ลิงก์

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคารพระแม่มารี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ลิงก์

ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว

ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว ที่ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ลิงก์

นิเทศอาสาเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณธรรมเป้าหมายเรื่อง ความมีระเบียบวินัย ความรับผอดชอบและการมีสัมมาคารวะ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงปีการศึกษา 2560

ลิงก์

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี : Streemandapitak School
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 0-3931-1038 โทรสาร : 0-3934-4021, 0-3934-4022
มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ : sm_school@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/STREEMANDAPITAK