เข้าสู่ระบบ

ผู้บริหาร

นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวลำยงค์ อุ้นวุ้น
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ

นางสาวณัฐวรรณ อติชาติธานิทรน์
รองผู้อำนวยการงาน
ด้านการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ

นางสาวมัยตรี สุระเสียง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
กรรมการ

นางสาวน้ำเพชร สายสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

นางรัชฎาภรณ์ เจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ

นางภาวินี กำไร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ

นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
กรรมการ

นางสาวกองคำ สุระเสียง
หัวหน้างานสหการ
กรรมการ

นางกัญญาภัค บุตรธาจารย์
หัวหน้างานทะเบียน 
กรรมการ

นางจรูญ พุ่มพวง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กรรมการ

นางนิทรา หอมเกษร
หัวหน้าหลักสูตรพัฒนาแววอัจฉริยภาพ
กรรมการ

นางสาวนิธิกนก ศรีธีระปภา
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรรมการ 

นางภัทรานิษฐ์ สนิทราษฏร์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

   

นางสุดา เจียรสถิต
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

 

ปฏิทินกิจกรรม
คลังความรู้
เพจเฟสบุ๊ก
QR Code
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายพระพร คณะผู้บริหาร คณะครูแล

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร SANCTA MARAI ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ลิงก์

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคารพระแม่มารี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ลิงก์

ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว

ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว ที่ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ลิงก์

นิเทศอาสาเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณธรรมเป้าหมายเรื่อง ความมีระเบียบวินัย ความรับผอดชอบและการมีสัมมาคารวะ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงปีการศึกษา 2560

ลิงก์

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี : Streemandapitak School
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 0-3931-1038 โทรสาร : 0-3934-4021, 0-3934-4022
มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ : sm_school@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/STREEMANDAPITAK