เข้าสู่ระบบ

ผู้บริหาร

นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เฟื่องฟ้า ดอกไม้ประจำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
Paper Flower : Flower of Streemandapitak School)

      โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษากุลบุตร กุลธิดาในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมั่นคงและยาวนาน  มุ่งมั่นเจริญภารกิจด้านการสอนวิทยาการและการปลูกฝัง  คุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างให้เยาวชนได้เกิดพัฒนาการมีความเจริญรุ่งเรืองมีคุณงามความดีพร้อมที่จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  ยังประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์
          เปรียบได้ดั่งเฟื่องฟ้า ราชินีแห่งไม้ประดับ ซึ่งหากได้หยั่งรากลึกลงในผืนแผ่นดินแล้วก็เจริญงอกงาม  อย่างมั่นคง อดทนต่อทุกภาวะแวดล้อม แม้บางครั้งดินและน้ำจะไม่เอื้ออำนวย เฟื่องฟ้าก็ยังเจริญเติบโตผลิตดอกบานสะพรั่งสร้างความสดใสสวยงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นอยู่ตลอดเวลา 
          ลำต้นเฟื่องฟ้ามีหนามแหลมคม  แข็งแรงแต่ยินยอมให้ดัดแต่งเป็นรูปทรงสวยงามได้ตามปรารถนา  เปรียบได้ดังนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างด้านสติปัญญาและการปลูกฝังธรรมะ อัตลักษณ์แห่งคาทอลิกให้เป็นผู้มีภูมิครบทุกด้านสำหรับคอยปกป้องคุ้มกันตนเองจากปัจจัยเลวร้ายทั้งหลาย  ทั้งจากสังคมภายนอกและความหลงผิดภายในจิตใจของตน  นักเรียนทุกคนแม้จะแข็งแรงทั้งด้านความรู้แห่งวิชาการ  และ ความงามแห่งคุณธรรม แต่ก็ยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมรับการเสริมปัญญาและการเติมเต็มธรรมะจากผู้อื่นเพื่อปรับแต่งวิถีการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และไม่ว่านักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จะมาจากหลากหลายครอบครัว แตกต่างกันในสภาพท้องถิ่น แต่เมื่อเข้ามาสู่สังคมสตรีมารดาพิทักษ์ ผ่านการหล่อหลอมจากโรงเรียนแล้ว ทุกคนจะเป็นผู้ถึง พร้อมซึ่งการเป็นคนดีดุจเดียวกัน ดั่งเช่นดอกของเฟื่องฟ้าซึ่งจะมีสีขาวบริสุทธิ์เสมอแม้ว่ากลีบดอกจะมีสีที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์
          ด้วยแจ้งในธรรมชาติของเฟื่องฟ้า โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีจึงได้รับเอาเฟื่องฟ้ามาเป็น มาเป็นต้นไม้และดอกไม้
ประจำโรงเรียน เพื่อมุ่งเตือนให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้เห็นถึงนัยยะ แห่งความแข็งแรง อดทน อ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งความมุ่งมั่น
ที่ดีจะสร้างความงดงามให้แก่ผู้พบเห็น ซึ่งจะเป็นเฉกเช่นโรงเรียนและบรรดานักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่จะมีแต่ความแข็งแรงทั้งร่ายกาย จิตใจและสติปัญญา มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทงดงามและมีความมุ่งมั่นที่จะออกไปเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ปฏิทินกิจกรรม
คลังความรู้
เพจเฟสบุ๊ก
QR Code
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายพระพร คณะผู้บริหาร คณะครูแล

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร SANCTA MARAI ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ลิงก์

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคารพระแม่มารี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ลิงก์

ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว

ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นมาของข้าว ที่ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ลิงก์

นิเทศอาสาเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณธรรมเป้าหมายเรื่อง ความมีระเบียบวินัย ความรับผอดชอบและการมีสัมมาคารวะ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงปีการศึกษา 2560

ลิงก์

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี : Streemandapitak School
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 0-3931-1038 โทรสาร : 0-3934-4021, 0-3934-4022
มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ : sm_school@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/STREEMANDAPITAK