โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน 


 นางรัชฎาภรณ์  เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  


 นางรัชฎาภรณ์  เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 นางภาวินี  กำไร
หัวหน้างานปกครองนักเรียน


 นางสาวนวลพรรณ  วิชญธรกุล
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 


 นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร 
หัวหน้างานทุนการศึกษา


 นางพงศ์สิริ  พ่วงพลับ 
หัวหน้างานสภานักเรียน


 นายเฉลิมชัย  บุญพิทักษ์ 
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร


 นายชัยพงษ์  แก้วสว่าง 
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ


 นายวิรัติ  กฤษดำ 
หัวหน้างานดนตรีสากล


  


โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
  • nokstee@hotmail.com
  •