ข้อมูลครูและบุคลากร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ กลุ่มสาระ ทีมชั้น
1
นางสาว บุษราภรณ์ เกษชม
ครูระดับมัธยมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2
นาง ภาวินี กำไร
บุคลากรสนับสนุน
ไม่ได้สังกัดอยู่ในกลุ่มสาระ
บุคลากรสนับสนุน
3
นางสาว จันทรา พงษ์สวัสดิ์
ครูระดับมัธยมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4
นาง ทัชชกร อานาภรณ์
ครูระดับมัธยมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5
นาง นฤมล อยู่บุรี
ครูระดับประถมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6
นาง ปาริชาติ สิงห์อยู่
ครูระดับประถมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
7
นาง กัญญาภัค บุตรธาจารย์
บุคลากรสนับสนุน
ไม่ได้สังกัดอยู่ในกลุ่มสาระ
บุคลากรสนับสนุน
8
นาง วรุณี ไชยเผือก
ครูระดับมัธยมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
9
นาง พัชรินทร์ ศรีสุขเอม
ครูระดับประถมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10
นางสาว สุรีย์ สุขวัน
ครูระดับมัธยมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
11
นาง พรทิภา นักธรรม
ครูระดับประถมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12
นางสาว นารีรัตน์ รักมิตร
ครูระดับมัธยมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
13
นางสาว บุปผา ใจเงินสุทธิ์
ครูระดับประถมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
14
นาง บุณรดา ทัฬหชัยกุล
ครูระดับประถมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
15
นางสาว จุฑาทิพย์ ทองคู่
ครูระดับประถมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
16
นาง พงศ์สิริ พ่วงพลับ
ครูระดับมัธยมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
17
นาย สุนทร พลธรส
ครูระดับประถมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
18
นางสาว ศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย์
บุคลากรสนับสนุน
ไม่ได้สังกัดอยู่ในกลุ่มสาระ
บุคลากรสนับสนุน
19
นางสาว บุญยรัตน์ ลมงาม
บุคลากรสนับสนุน
ไม่ได้สังกัดอยู่ในกลุ่มสาระ
บุคลากรสนับสนุน
20
นาง นริสา ค้าพริกไทย
ครูระดับมัธยมศึกษา(ครูไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Total 226 Record : 12 Page :