- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - นโยบาย
- ปรัชญา - คำขวัญ - คติพจน์
- ตราสัญลักษณ์ - สี - ดอกไม้
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะกรรมการโรงเรียน
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

- ด้านวิชาการ
- ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ฝ่ายธุรการและการเงิน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
  และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
  และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  และเทคโนโลยี
 

 

 
 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ส.ม. : อักษรย่อของชื่อโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คบเพลิง : เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ของนักเรียนที่ต้องแพร่กระจาย
ลายไทย : คือคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ นิยมไทย มีวัฒนธรรมและมารยาทไทย
 
 

ความหมายของสีประจำโรงเรียน
สีฟ้า : ความสว่างและความมีสง่าราศี
สีขาว : ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ สุจริต
 
 

เฟื่องฟ้า ดอกไม้ประจำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
Paper Flower : Flower of Streemandapitak School)

           โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษากุลบุตร กุลธิดาในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
อย่างมั่นคงและยาวนาน  มุ่งมั่นเจริญภารกิจด้านการสอนวิทยาการและการปลูกฝัง  คุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างให้เยาวชนได้เกิดพัฒนาการ
มีความเจริญรุ่งเรืองมีคุณงามความดีพร้อมที่จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  ยังประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์

          เปรียบได้ดั่งเฟื่องฟ้า ราชินีแห่งไม้ประดับ ซึ่งหากได้หยั่งรากลึกลงในผืนแผ่นดินแล้วก็เจริญงอกงาม  อย่างมั่นคง อดทนต่อทุกภาวะ
แวดล้อม แม้บางครั้งดินและน้ำจะไม่เอื้ออำนวย เฟื่องฟ้าก็ยังเจริญเติบโตผลิตดอกบานสะพรั่งสร้างความสดใสสวยงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจ
แก่ผู้พบเห็นอยู่ตลอดเวลา

          ลำต้นเฟื่องฟ้ามีหนามแหลมคม  แข็งแรงแต่ยินยอมให้ดัดแต่งเป็นรูปทรงสวยงามได้ตามปรารถนา  เปรียบได้ดังนักเรียนที่ได้รับการ
เสริมสร้างด้านสติปัญญาและการปลูกฝังธรรมะ อัตลักษณ์แห่งคาทอลิกให้เป็นผู้มีภูมิครบทุกด้านสำหรับคอยปกป้องคุ้มกันตนเองจากปัจจัย
เลวร้ายทั้งหลาย  ทั้งจากสังคมภายนอกและความหลงผิดภายในจิตใจของตน  นักเรียนทุกคนแม้จะแข็งแรงทั้งด้านความรู้แห่งวิชาการ  และ
ความงามแห่งคุณธรรม แต่ก็ยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมรับการเสริมปัญญาและการเติมเต็มธรรมะจากผู้อื่นเพื่อปรับแต่งวิถีการดำรงชีวิต
ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และไม่ว่านักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จะมาจากหลากหลายครอบครัว แตกต่างกันในสภาพท้องถิ่น แต่เมื่อเข้ามา
สู่สังคมสตรีมารดาพิทักษ์ ผ่านการหล่อหลอมจากโรงเรียนแล้ว ทุกคนจะเป็นผู้ถึง พร้อมซึ่งการเป็นคนดีดุจเดียวกัน ดั่งเช่นดอกของเฟื่องฟ้า
ซึ่งจะมีสีขาวบริสุทธิ์เสมอแม้ว่ากลีบดอกจะมีสีที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์

          ด้วยแจ้งในธรรมชาติของเฟื่องฟ้า โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีจึงได้รับเอาเฟื่องฟ้ามาเป็น มาเป็นต้นไม้และดอกไม้
ประจำโรงเรียน เพื่อมุ่งเตือนให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้เห็นถึงนัยยะ แห่งความแข็งแรง อดทน อ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งความมุ่งมั่น
ที่ดีจะสร้างความงดงามให้แก่ผู้พบเห็น ซึ่งจะเป็นเฉกเช่นโรงเรียนและบรรดานักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่จะมีแต่ความแข็งแรง
ทั้งร่ายกาย จิตใจและสติปัญญา มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทงดงาม
และมีความมุ่งมั่นที่จะออกไปเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ