คลิ๊กเพื่อย้อนกลับ
ประกาศ !! ลงทะเบียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อาคาร SANCTA MARIA

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ฝั่งตึกอนุบาล อาคารSANCTA MARIA