# ชื่อไฟล์เอกสาร Download
1 ตัวอย่างการประเมินโครงการ 5 บท Download
2 บุคลากรเป็นวิทยากรเรื่อง ปศพพ.ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปี 61 Download
3 บุคลากรเป็นวิทยากรเรื่อง ปศพพ.ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปี 60 Download
4 บุคลากรเป็นวิทยากรเรื่อง ปศพพ.ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปี 59 Download
5 หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน ปศพพ. ปี 59 - 61 Download
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานชุมนุม ครอสเวิร์ด Download
7 เอกสารประกอบการทำหน้าที่จิตอาสาปี 62 Download
8 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม Download
9 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม Download
10 สูจิบัตรโรงเรียนคุณธรรม Download
11 SAR ครู ป.1-ม.6 Download
12 SAR ครูปฐมวัย Download
13 แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม2 Download
14 แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Download
15 แบบฟอร์มการเขียนจิตอาสา Download
16 แบบฟอร์มการประเมินโครงการ Download
17 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Download
18 กำหนดการสอนรายวิชา Download
19 ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ไตร่ตรอง Download
20 ตัวอย่างการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรม Download