ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


 


 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
หัวหน้างานนโยบายและแผน


 นางสุดา  เจียรสถิต
หัวหน้างานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้


 นางทัชชกร  อานาภรณ์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 


 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 


 นางสอิ้ง  เชื้อสาย 
หัวหน้างานอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร


 นางสาวสมพิศ  ธรรมเจริญ 
หัวหน้างานสวนพกฤษศาสตร์


 นายเฉลิมชัย  บุญพิทักษ์
หัวหน้างานวิจัยเพื่อการพัฒนา 


 นางสาวศรีอุบล  แซ่อึ้ง 
หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา