ฝ่ายบุคลากร


 


 นางจรูญ  พุ่มพวง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

 


 นางจรูญ  พุ่มพวง
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง


 นางจรูญ  พุ่มพวง
หัวหน้างานส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู


 นางสาววิไล  สืบวงษ์รุ่ง
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 


 นางจรูญ  พุ่มพวง
หัวหน้างานประเมินผลงานประจำปี 


 นายทิคัมพร  มีศรี 
หัวหน้างานจราจร