ฝ่ายธุรการและการเงิน


 


 ซิสเตอร์สาลี่  ตันติกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน

  


 ซิสเตอร์สาลี่  ตันติกุล
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน


 นางสุดา  เจียรสถิต
หัวหน้างานพัสดุครุภัณฑ์


 นางสาวศิริรัตน์  จันเหลือง
หัวหน้างานสารบรรณ 


 นางนาตยา  สมรรถการ 
หัวหน้างานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


 นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร 
หัวหน้างานต้อนรับและบริการ