ฝ่ายกิจการนักเรียน


 


 นางรัชฎาภรณ์  เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  


 นางรัชฎาภรณ์  เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 นางภาวินี  กำไร
หัวหน้างานปกครองนักเรียน


 นางสาวนวลพรรณ  วิชญธรกุล
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 


 นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร 
หัวหน้างานทุนการศึกษา


 นางพงศ์สิริ  พ่วงพลับ 
หัวหน้างานสภานักเรียน


 นายเฉลิมชัย  บุญพิทักษ์ 
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร


 นายชัยพงษ์  แก้วสว่าง 
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ


 นายวิรัติ  กฤษดำ 
หัวหน้างานดนตรีสากล