ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อภิบาล และแพร่ธรรม

 ซิสเตอร์มัยตรี  สุระเสียง
หัวหน้างานอภิบาลและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นางชนิตร์นันทน์  วงษ์สุวรรณ 
หัวหน้างานเสริมสร้างอัตลักษณ์สถานศึกษา
นางรัชฎาภรณ์  เจริญสุข 
หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม