คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

 ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ประธาน
 


  นายบำรุง งามการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


  นางสาวณัฐวรรณ อติชาติธานิทรน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


 นางสาวจำเรียง ถาวรสิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


 นางสาวณัฐฐา  สินบำรุง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


 นางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


 นายพะยับ  สมใจนึก 
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ


   
 


 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
ผู้แทนครู
กรรมการและเลขานุการ