วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกอย่างสมบูรณ์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนาที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาต่างๆ มีมาตรฐานด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
   จนเต็มตามศักยภาพของตน ทั้งทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทั้งคณะครูและนักเรียนเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นที่พึงปรารถนาของทุกสังคมที่ดีเป็นบุคคลที่มีความหวัง ความรักเมตตาและความรู้รักสามัคคี และมีความสุขในชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง 

 

พันธกิจของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

พันธกิจที่ 1 - ดำเนินการให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
                 รวมทั้ง จัดสอนคำสอน สอนคริสตศาสตร์ และสอนจริยศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม

พันธกิจที่ 2 - ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียนและชุมชน
                 ได้ครบ อีกทั้งจัดการเรียนรู้และกระบวนการ ด้านการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการวัฒนธรรมความเชื่อ และชีวิต
                 อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งสำหรับนักเรียนปกติและนักเรียนกลุ่มพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัย
                 ในชั้นเรียนและการใช้ผลของงานศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 3 - จัดอาคารสถานที่และจัดสรรทรัพยากรให้สามารถสนองตอบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดบรรยากาศให้
                 โรงเรียน เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์แห่งพระวรสารด้านอิสรภาพและความรักทั้งนี้
                 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข

พันธกิจที่ 4 - ดำเนินการเพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ในรูปแบบของการมีส่วนร่วม ทั้งผู้ปกครอง 
                 ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาและภูมิปัญญาทุกระดับ

พันธกิจที่ 5 - ดำเนินการเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะ
                 ในการใช้พลังงานของโลกอย่างฉลาด

พันธกิจที่ 6 - ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียน ครู 
                 บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญา
                 ของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 7 - มีจิตตาภิบาลประจำโรงเรียน เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิต และเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร
                 ทุกคน