ระดับมัธยมศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ระดับมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  อำเภอเมืิองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

นายพยับ   สมใจนึก

ประธาน

   
 

นางสาววรพชร   วงษ์เจริญ 

รองประธาน

นายชัยนรินทร์   เดชสุภา 

รองประธาน

 

นางสาวชนิตนันทร์   วงษ์รัตนะ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงดาว   มาตึงวัชรกุล

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนริศรา   หอยสังข์

กรรมการเลขานุการ

นางปารณีย์   เดชสุภา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายวงศ์วริศ   โกธนประเสริฐ

กรรมการ

นางนงลักษณ์   สุขแสงรัตน์

กรรมการ

นางสาวอัฐมาศ    ตุ้ยใหม่

กรรมการ

นายก้องเกียรติ   ทิพย์แสง

กรรมการ

นางชมพูนุท   ชำห้าน

กรรมการ

นางสาววารินทร์   ดวงมณี

กรรมการ

นางมาลี   โคตะมา

กรรมการ

นางสาวมณฑิชา   สวนใหญ่

กรรมการ

นางรินรดา   เพิ่มมงคล

กรรมการ

นายณรงวิทย์   วิสุทธาภรณ์

กรรมการ

นางลักษมี   เวชกรรม

กรรมการ

นางจรรยา    บรรพต

กรรมการ

   

นางสุดาพร   รอดนิล

กรรมการ

นางสุรีย์   เลขกาญจน์

กรรมการ