ระดับประถมศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์   อำเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี

นายภูหิรัณย์   ธนารัญญ์โรจน์

ประธาน

นางศิริวรรณ   ชายน้ำเค็ม

รองประธาน

นายพัฒนศักดิ์   วรรณสุข

รองประธาน

นายสุระสิทธิ์   นิลสระคู

ประชาสัมพันธ์

นางธันย์กมล   ธนารัญญ์โรจน์

ประชาสัมพันธ์

นายนราฤทธิ์   กิจจาวรอาภรณ์

ประชาสัมพันธ์

นางชนัญชิดา   การวิทยี

กรรมการเลขานุการ

นางสาวเอมอัญชนา   เรืองศรี

กรรมการ

นางสาวรชาดา   ยุติธรรม

กรรมการ

นางฑานิกา   มีศิริ

กรรมการ

นางสาวรุ่งขวัญ   เพชรชื่น

กรรมการ

นางสาวเนตรนภา   มั่นคง

กรรมการ

นางสาวรัชดาภรณ์   อารีประยูรกิจ

กรรมการ

นางจิรภัทร์   ซับซิก

กรรมการ

นางสาวณัฎฐิยา   ฐาปนกุลศักดิ์

กรรมการ

นางสาวลลิตา   จิตเจริญ 

กรรมการ

นางเอษรา   พันธุ์มณี

กรรมการ

นางสาววัลภา   พาทีชอบ

กรรมการ

นางสำอาง   มโนการณ์

กรรมการ

นางชฎากร   ศรีลาวุทย์

กรรมการ

นางสาวปิยรัตน์   กองจินดา 

กรรมการ

นายเฉลิมพล   แสงเทียน

กรรมการ

นางสาวณัฐปภัสร์   พัฒนพันธ์

กรรมการ

นางสาวนวพร   ทิลาธรรม

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรียอดชาย    บุญญนรังษี

กรรมการ

นางสาวเกศิณี   อนาพร

กรรมการ

นางผกามาศ   เจริญกัลป์

กรรมการ