หลักสูตร MEP

หลักสูตร MEP(Mini English Program)

ห้องเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงสร้างหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น