โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 


 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
หัวหน้างานนโยบายและแผน


 นางสุดา  เจียรสถิต
หัวหน้างานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้


 นางทัชชกร  อานาภรณ์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 


 นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 


 นางสอิ้ง  เชื้อสาย 
หัวหน้างานอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร


 นางสาวสมพิศ  ธรรมเจริญ 
หัวหน้างานสวนพกฤษศาสตร์


 นายเฉลิมชัย  บุญพิทักษ์
หัวหน้างานวิจัยเพื่อการพัฒนา 


 นางสาวศรีอุบล  แซ่อึ้ง 
หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  


โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
  • nokstee@hotmail.com
  •