โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อภิบาล และแพร่ธรรม
 ซิสเตอร์มัยตรี  สุระเสียง
หัวหน้างานอภิบาลและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 


 นางชนิตร์นันทน์  วงษ์สุวรรณ 
หัวหน้างานเสริมสร้างอัตลักษณ์สถานศึกษา


 นางรัชฎาภรณ์  เจริญสุข 
หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม


โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
  • nokstee@hotmail.com
  •