เดือน กันยายน 2558
4 - ฉลองศาสนนามคุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง
8 - กิจกรรมวันเกิดแม่พระ
- ลงกิจกรรมกีฬาสี ครั้งที่ 1
13 - ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
14,21 - สอบ Thambrit
16 - ฉลองนักบุญ กอร์เนลีอุส (ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น)
28-29 - ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับอนุบาลครั้งที่ 2/2558
28 - 1 ต.ค - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น
30 - ประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 2

 
รายชื่อนักเรียน ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
- ด้านวิชาการ
- ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ฝ่ายธุรการและการเงิน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

- รายงานประจำปี
- จำนวนบุคลากร
- จำนวนนักเรียน
- ทำเนียบรุ่น
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- วีดีโอโรงเรียน

 
- ข้อสอบธรรมศึกษา
- วิดีโอโตไปไม่โกง
- Readthailand
 
 
 
 
 

 
 
 
| เหรียญทอง การแข่งขันคำคมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
| My Idol นางสาวชวนา สุทธินราธร
| ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบรับตรง และโควต้า
| นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน
| ผลการสอบในระบบรับตรง และระบบโควตา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2557
| รางวัลชนะเลิศ งานเปิดบ้านวิชาชีพ "อาชีวะออมสินปริทรรศน์"
| ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
| ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 14
| นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
| วันฉลองศาสนาม นักบุญ “กอร์เนลี” ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 16 กันยายน 2558
| ต้อนรับ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และเจ้าหน้าที่ 16 คน วันที่ 15 กันยายน 2558
| นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 14 กันยายน 2558
| ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองฃนะเลิศการแช่งขันตอบปัญหากฏหมาย ในวันที่ 9 กันยายน 2558
| การตรวจติดตามผลการจัดการศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2558
| โรงเรียนจัดงานสัปดาห์วิชาการ วันที่ 18-21 สิงหาคม 2558
| กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 14 สิงหาคม 2558
| ประกวดดาว-เดือนเด่นประจำปี 2558 วันที่ 11 ส.ค. 2558
| ร่วมกันถวายพระพร เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 11 สิงหาคม 2558
| โครงการธนชาติริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย วันที่ 28 ก.ค.58
| Ready to AEC Be Happy in Speaking English
| ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการเป็นกรรมการคัดกรอง Best Practices
| อบรมเชิงปฏฺบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง
| ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล 1 แสนครูดี ประจำปี 2556
| คณะผู้บริหารและคณะครูทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการหลวงดอยอ่างขาง
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง รุ่นที่ 2
| อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง
| อบรมเรื่อง ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกด้วยพระวาจาของพระเจ้า
| วีดีทัศน์นำเสนอผลงานนักเรียนแกนนำเศษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558
|

วงโยธวาทิต รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้าน ดนตรี ขับร้อง และอื่นๆ ที่สนใจในดนตรีเข้าร่วมวง