เดือน เมษายน 2557
10 - กำหนดสอบภาคเรียนฤดูร้อน

14-15 - หยุดเรียนเนืองจากวันสงกรานต์

17-18 - ประกาศผลสอบเลือกแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

18 - พิธีมอบรางวัลนักเรียนดี/มาเรียนสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2556
Download calendar performance 2013
 
- ด้านวิชาการ
- ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ฝ่ายธุรการและการเงิน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

- รายงานประจำปี
- จำนวนบุคลากร
- จำนวนนักเรียน
- ทำเนียบรุ่น
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- วีดีโอโรงเรียน

 
- ข้อสอบธรรมศึกษา
- วิดีโอโตไปไม่โกง
- Readthailand
 
 
 
 

 
 
 
| นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
| รางวัลโครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
| คนดีสตรีมารดาพิทักษ์
| ผลการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
| ผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
| ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย
| การแข่งขันคำคม สัปดาห์วันภาษาไทย
| รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป์
| เด็กชายอิทธิกร ขุนสุนทร ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานดีเด่น
| ชนะเลิศเหรียญทองระดับภาค จากการแข่งขันคำคมระดับประถมศึกษา
| วจนพิธีกรรม และเสกอาคารอุนุบาลหลังใหม่
| งานยุวบัณฑิต ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556
| ทดสอบการอ่านออกเสียงและจับใจความจากเรื่องที่อ่านชั้น ป.1-ม.6
| คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคเงินให้บ้านเด็กกำพร้า พัทยา
| กิจกรรมวันเด็ก ปี 2557
| การแข่งขันวิชาการโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี
| OPEN HOUSE 2013
| สัปดาห์วิชาการ อาเซียน รวมกันเป็นหนึ่งในความแตกต่าง
| ตลาดนัดโรงเรียน
| เดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช
| ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล 1 แสนครูดี ประจำปี 2556
| คณะผู้บริหารและคณะครูทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการหลวงดอยอ่างขาง
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง รุ่นที่ 2
| อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง
| อบรมเรื่อง ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกด้วยพระวาจาของพระเจ้า
| ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ งาน มหกรรมวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นและชุมชน
| บุคลากรครูอบรบเรื่อง การเป้าหมายและกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง
| บุคลากรครูอบรบเรื่อง การพัฒนาคุณภาพกระบวนการคิด Mind Map
| ผู้อำนวยการและคณะครูเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและวุฒิบัตรเนื่องในโอกาส "วันครู"
| ประกาศผลการสอบคัดเลือก ป.1-ม.6 รอบพิเศษ
| ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษ
| การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน
| ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
| รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม 2556
| สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีของผู้เรียน(O-NET)
| รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2557
| รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์(MEP) รอบ 2
| ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ประกาศผลการสอบคัดเลือก ป.1-ม.6 รอบพิเศษ


 
 
 
อยากรู้ชื่อกดซิครับ