เดือน มิถุนายน 2558
8-12 - กิจกรรมระลึกถึงพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต
12 - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงวันมรณภาพของพระคุณเจ้าลัมแบรต์
15 - วันไข้เลือดออกอาเซียน
15-19 - สัปดาห์ป้องกันไข้เลือดออก / ค่ายนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
18 - พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
22 - ส่งสื่อการสอน ครั้งที่1
22-26 - สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่
เดือน กรกฎาคม 2558
1 - วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
2 - ส่งบัญชีเรียกชื่อและเอกสาร ปพ.5
6 - กิจกรรมบริจาคโลหิต
7 - ส่งข้อสอบกลางภาคระดับประถมและมัธยมศึกษา
20 - ประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 1
21-22 - ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับอนุบาลครั้งที่ 1/2558
27-29 - สอบกลางภาค (ประถม-มัธยม)
ส่งเอกสาร ปพ.+บัญชีเรียกชื่อทุกระดับชั้น
29 - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
30 - หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
31 - หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

 
รายชื่อนักเรียน ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
- ด้านวิชาการ
- ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ฝ่ายธุรการและการเงิน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

- รายงานประจำปี
- จำนวนบุคลากร
- จำนวนนักเรียน
- ทำเนียบรุ่น
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- วีดีโอโรงเรียน

 
- ข้อสอบธรรมศึกษา
- วิดีโอโตไปไม่โกง
- Readthailand
 
 
 
 
 

 
 
 
| เหรียญทอง การแข่งขันคำคมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
| My Idol นางสาวชวนา สุทธินราธร
| ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบรับตรง และโควต้า
| นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน
| ผลการสอบในระบบรับตรง และระบบโควตา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2557
| รางวัลชนะเลิศ งานเปิดบ้านวิชาชีพ "อาชีวะออมสินปริทรรศน์"
| ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
| ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 14
| นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
| โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดกิจกรรม Chinese Zone และ English Zone
| โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Computer Interactive Science
| คณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จากจังหวัดระยอง และจังหวัดตรัง ในปี 2558
| ประมวลภาพกิจกรรมปั่นจักรยาน ชวนปั่น แบ่งปันชีวิต ของบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซ็นเตอร์ 
| ประมวลภาพ   กิจกรรม คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกันเพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 12 
|
พิธีให้โอวาสและรับน้องมใหม่นักเรียนวงโยธวาทิต ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 
| "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" ความสำเร็จของบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 7
| พิธีแสดงมุทิตาจิตแค่ครู
| กิจกรรมวันเด็ก
| OPEN HOUSE 2014 Grade 3- Grade 12
| Ready to AEC Be Happy in Speaking English
| ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการเป็นกรรมการคัดกรอง Best Practices
| อบรมเชิงปฏฺบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง
| ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล 1 แสนครูดี ประจำปี 2556
| คณะผู้บริหารและคณะครูทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการหลวงดอยอ่างขาง
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง รุ่นที่ 2
| อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง
| อบรมเรื่อง ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกด้วยพระวาจาของพระเจ้า
|

วงโยธวาทิต รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้าน ดนตรี ขับร้อง และอื่นๆ ที่สนใจในดนตรีเข้าร่วมวง