เดือน พฤศจิกายน 2557
1 - วันเสกสุสานอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฎิสนธินรมล

15 - วันครอบครัวครูรักกางเขน

26 - กิจกรรมบริจากเลือด

   

 
- ด้านวิชาการ
- ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ฝ่ายธุรการและการเงิน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

- รายงานประจำปี
- จำนวนบุคลากร
- จำนวนนักเรียน
- ทำเนียบรุ่น
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- วีดีโอโรงเรียน

 
- ข้อสอบธรรมศึกษา
- วิดีโอโตไปไม่โกง
- Readthailand
 
 
 
 

 
 
 
| ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 14
| นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
| ได้รับรางวัลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ในงาน กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
| นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
| รางวัลโครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
| คนดีสตรีมารดาพิทักษ์
| ผลการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
| ผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
| ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย
| สืบสานประเพณีลอยกระทง
| สตรีมารดาฯ เกมส์
| โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระชนมายุ 60 พรรษา
| โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงอาหารประมงด้านทะเลและชายฝั่งจันทบุรี
| กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
| ครูและนักเรียนบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
| สัปดาห์รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก
| วันต่อต้านยาเสพติด
| ประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาพื้นฐาน
| ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
| Ready to AEC Be Happy in Speaking English
| ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการเป็นกรรมการคัดกรอง Best Practices
| อบรมเชิงปฏฺบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง
| ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล 1 แสนครูดี ประจำปี 2556
| คณะผู้บริหารและคณะครูทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการหลวงดอยอ่างขาง
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง รุ่นที่ 2
| อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง
| อบรมเรื่อง ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกด้วยพระวาจาของพระเจ้า
| กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
| จัดนิทรรศการงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษาครั้งที่ 1
| ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณจัดประชุมปฎิบัติการประเมินตนเอง
| ต้อนรับทูตสหรัฐ H.E. Kristie A. Kenney
| รางวันคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ ปี2556และรางวัลโรงเรียนแกนนำพัฒนาระบบประกันดีเด่นปี 2557
| ประกาศโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดประชมผู้ปกครองนักเรียน
| ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
| ประกาศผลการสอบคัดเลือก ป.1-ม.6 รอบพิเศษ
| ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษ
| การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557


 

 
 
 
อยากรู้ชื่อกดซิครับ