เดือน เมษายน 2558
1-3 - ค่ายสหวิทยาฯ ไขปริศนาดาราศาสตร์

6 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4

13-14 - หยุดเรียนวันสงกรานต์
16 - สอบวิชาการ และสอบเลือกแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 - ประกาศผลการเลือกแผนการเรียน

21 - พิธีมอบรางวัลนักเรียนเรียนดี และนักเรียนมาเรียนสม่ำเสมอ
- ซื้อหนังสือ


 
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล


 
- ด้านวิชาการ
- ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ฝ่ายธุรการและการเงิน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

- รายงานประจำปี
- จำนวนบุคลากร
- จำนวนนักเรียน
- ทำเนียบรุ่น
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- วีดีโอโรงเรียน

 
- ข้อสอบธรรมศึกษา
- วิดีโอโตไปไม่โกง
- Readthailand
 
 
 
 
 

 
 
 
| My Idol นางสาวชวนา สุทธินราธร
| ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบรับตรง และโควต้า
| นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน
| ผลการสอบในระบบรับตรง และระบบโควตา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2557
| รางวัลชนะเลิศ งานเปิดบ้านวิชาชีพ "อาชีวะออมสินปริทรรศน์"
| ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
| ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 14
| นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
| ได้รับรางวัลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ในงาน กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
| "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" ความสำเร็จของบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 7
| พิธีแสดงมุทิตาจิตแค่ครู
| กิจกรรมวันเด็ก
| OPEN HOUSE 2014 Grade 3- Grade 12
| OPEN HOUSE 2014 Kinder 1 - Grade 2
| กิจกรรมวันพ่อ
| กิจกรรมบริจาคโลหิต
| สืบสานประเพณีลอยกระทง
| สตรีมารดาฯ เกมส์
| โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระชนมายุ 60 พรรษา
| Ready to AEC Be Happy in Speaking English
| ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการเป็นกรรมการคัดกรอง Best Practices
| อบรมเชิงปฏฺบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง
| ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล 1 แสนครูดี ประจำปี 2556
| คณะผู้บริหารและคณะครูทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการหลวงดอยอ่างขาง
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง รุ่นที่ 2
| อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง
| อบรมเรื่อง ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกด้วยพระวาจาของพระเจ้า
| รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
| รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1